+387 33 659 442 info@mpslab.ba

Pharma Test

Osnovan u Njemačkoj prije više od 40 godina, Pharma Test je međunarodno vodeći proizvođač i prepoznatljivo ime za razvoj i proizvodnju ispitnih uređaja i sofisticiranih sistema.

PHARMA TEST

Produkti

Kompaniju je 1979. godine osnovao Franz J. Fähler. Danas, Pharma Test nudi širok asortiman u dvije kategorije proizvoda „Galenski instrumenti“ i „Ispitivanje rastvaranja“. Sistemi ispitivanja rastvaranja u farmaceutskim testovima koriste se za ispitivanje kvaliteta čvrstih oblika doziranja poput tableta, kapsula, supozitorija, ampula i sirovih materijala. Paleta Galenic sadrži sve instrumente koji se koriste za ispitivanje fizičkih parametara čvrstih formata doziranja praha i granula.

 

Galenski instrumenti

Instrumenti za ispitivanje raspadanja tableta

Instrumenti za ispitivanje raspadanja tableta široko se koriste u farmaceutskoj industriji za procjenu karakteristika dezintegracije formulacija I kontrole kvaliteta različitih oblika doziranja. Svi testeri za raspadanje tableta i kapsula Pharma Test u potpunosti su usklađeni sa trenutnom USP i EP farmakopejom i podržavaju košare tipa A i B za standardne ili veće uzorke. Kućište je izrađeno od nehrđajućeg čelika, u skladu sa GMP. Instrumenti za ispitivanje raspadanja Pharma Test dostupni su sa nekoliko nivoa automatizacije:
Potpuno automatizirano ispitivanje raspadanja: PTZ AUTO EZ
Poluautomatizirano ispitivanje raspadanja: PTZ AUTO
Ručno ispitivanje raspadanja: PTZ-S, DIST-3
Dodatak PT-ODF korpe za raspad jedinstveni je uređaj za ispitivanje vremena raspadanja orodisperzibilnih filmova.

Instrumenti za ispitivanje tvrdoće tableta

Ispitivanje tvrdoće tableta koristi se za ispitivanje tačke lomljenja i strukturnog integriteta tablete prije skladištenja, transporta i rukovanja prije upotrebe. Svi instrumenti za ispitivanje tvrdoće Pharma Test tableta zadovoljavaju posljednje zahtjeve USP i EP farmakopeje.

WHT 4

Instrumenti za ispitivanje ampula

Mnogi tečni lijekovi se isporučuju u ampulama. Kontrola kvaliteta ove staklene ambalaže je važna kako bi se osiguralo da čestice stakla ne dospiju u rastvor lijeka prilikom otvaranja ampule. Pharma Test nudi potpuno usklađeno rješenje sa DIN / ISO 9187 za ispitivanje tvrdoće praznih ampula na liniji tokom proizvodnje.

Instrumenti za ispitivanje trošivosti tableta

Ispitivanje trošivosti radi se u svrhu ispitivanja trajnosti tableta tokom procesa pakovanja i tranzita. To uključuje uzastopno ispuštanje uzorka tableta tokom određenog vremena, pomoću rotirajućeg bubnja sa pregradom. Uzorci se pregledaju radi slomljenih tableta i postotka mase tablete koja je izgubljena usitnjavanjem – trošenjem. Svi testeri trošenja Pharma Test u potpunosti su usklađeni sa trenutnom USP, EP i JP farmakopejom i spremni su za upotrebu sa bubnjevima trošivosti („Roche“) koji su uključeni u standardnu isporuku. Kao opcija dostupni su bubnjevi za abraziju, kao i bubnjevi s antistatičkim premazom.

Testiranje prahova

Prašci se danas koriste u mnogim industrijama, a osobine praha ovise o pripremi, obradi i skladištenju uzorka. Budući da mali poremećaji rasutih prahova rezultiraju promjenom nasipne gustine, često je vrlo teško izmjeriti sa dobrom ponovljivošću. Paleta proizvoda za ispitivanje praha Pharma Test uključuje instrumente za mjerenje ne samo zapreminske gustine već i nasipne gustine te mogućnosti tečenja praha. Takođe Pharma Test nudi dodatne pogodnosti kombinovanjem mjerenja zračenja sa NIR spektroskopijom kako bi dobili što više detaljnih informacija o prahovima.

Instrumenti za ispitivanje curenja

Uređaj za ispitivanje curenja koristi se u farmaceutskoj industriji za provjeru integriteta traka za tablete, blistera i malih bočica. Takođe pronalazi primjenu u prehrambenoj industriji gdje se može efikasno koristiti za provjeru nepropusnosti slatkih paketića, predpakirane hrane spremne za jelo, konditorske ambalaže, pakiranja rezanaca, umaka i slično.

Ispitivanje otpanja

Instrumenti za ispitivanje otapanja tableta

Test otapanja je metoda za identificiranje i dokazivanje dostupnosti aktivnog farmaceutskog sastojka (API) u isporučenom obliku. Test otapanja odražava dostupnost aktivne supstance i omogućava predviđanje vremena za potpuno oslobađanje materijala iz oblika doziranja. Svi instrumenti za ispitivanje rastvaranja tableta Pharma Test u potpunosti su sukladni sa USP i EP. Koriste Pharma Test sistem alata MonoShaft ™ i uključuju kompletan set posuda i USP aparata. Dostupna je i kompletna paleta dodataka za otapanje.

Offline automatiozovani sistem za rastvaranje tableta

DFC offline poluautomatski sistemi za ispitivanje rastvaranja uključuju vodeno kupatilo za otapanje, pumpu i sakupljač frakcija koji prikupljaju uzorkovane medije za rastvaranje. DSR-M sistemi mogu ponuditi mrežno razrjeđivanje uz uzimanje uzoraka. Automatsko punjenje prikupljenih medija natrag u posude za ispitivanje moguće je i za DFC i za DSR-M sisteme.

Šta znači poluautomatizovano ispitivanje rastvaranja tableta?

Poluautomatizovano u ovom slučaju znači automatizovano uzorkovanje za instrument za ispitivanje rastvaranja u unaprijed programiranom vremenu. Sama automatizacija ovog koraka uveliko olakšava posao rastvaranja. Nakon što su ispušteni svi uzorci, test otapanja nastavlja se automatski i svi uzorci se istovremeno uklanjaju iz svake povezane posude. Uzorak se isporučuje u povezani frakcioni kolektor pomoću PT-SP pumpe za špricu, peristaltičke pumpe ili klipne pumpe bez ventila. Ovi sistemi ne zahtijevaju nikakav spoljni softver za računar da bi ih kontrolisao (softverski paket za otapanje WinDiss ARGUS može se koristiti po želji). Podaci o uzorkovanju unose se direktno na priključeni instrument za ispitivanje rastvaranja Pharma Test.

Automatizovano testiranje otapanja online

Automatizovao ispitivanje rastvaranja u ovom slučaju znači da su uzorkovanje, mjerenje i proračun rezultata automatizovani. Korisnik dodaje uzorke kada ga sistem na to pozove i brine se za punjenje i čišćenje posuda. Mrežni ADS-L sistemi su takozvani „sistemi zatvorenog kruga“ za rastvaranje. Osnovni blokovi ADS-L automatiziranih on line sistema rastvaranja su instrument za ispitivanje otapanja tipa PTWS 120, PTWS 820, PTWS 620, PTWS 1220 ili PTWS D620, TIDAS L diodni UV / VIS spektrofotometar sa višećelijskim izmjenjivačem, peristaltička pumpa za prenos uzoraka i snažni upravljački softverski paket WinDiss ARGUS.

Za razliku od off-line sistema gdje se uzorci uklanjaju iz posuda za rastvaranje i pohranjuju ili za prenos u mjerni sistem ili za daljnju pripremu (npr. razrjeđivanje), uzorci ovdje cirkulišu u zatvorenoj petlji. To znači da nema gubitka zapremine uzorka tokom vremena testa rastvaranja. U programiranim vremenskim tačkama cirkulacija uzorka se zaustavlja i sakuplja se ili očitanje apsorbancije u jednoj tački ili puni UV spektar svake posude.

Priprema medija za otapanje

Priprema medija i otplinjavanje – degaziranje vitalni su dijelovi testa rastvaranja tableta, jer su degazirani mediji presudni za ponovljivost rezultata otapanja.

UV / VIS spektrometri za aplikacije otapanja tableta

TIDAS® L kompanije J&M koja je dio grupacije Pharma Test savršen je spektrometar za on line testove otapanja:

Vrlo brza mjerenja kompletnih spektara. Šest kiveta se mjeri za oko 8 sekundi.

Stupimo u kontakt