• Nedima Filipovića 12, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  • +387(0)33 65 94 42

Kvalifikacija

14

Kvalifikacija instrumenta je skup testova koji se vrše kako bi se uvidjelo da li dati instrument funkcionira prema specifikaciji. Testovi koji se provode se mogu podijeliti na:

1. IQ (Installation Qualification) – kvalifikacija instaliranja instrumenta, koja podrazumijeva testove koji će provjeriti da li je instrument dostavljen i instaliran prema proizvođačevoj specifikaciji;

2. OQ (Operational Qualification) – operaciona kvalifikacija instrumenta, koja podrazumijeva testove koji će provjeriti da li instrument funkcionira prema proizvođačevoj specifikaciji;

3. PQ (Performance Qualification) – kvalifikacija izvođenja instrumenta, koja podrazumijeva testove koji će provjeriti da li instrument nastavlja da radi u skladu sa proizvođačevom specifikacijom nakon izvjesnog vremena.

Osoblje MPS-Lab d.o.o. je obučeno za:

• Umjeravanje i kvalifikaciju/ validaciju parnih sterilizatora – IQ/OQ/PQ (mali i veliki sterilizatori);
• Umjeravanje i kvalifikacija suhih sterilizatora;
• Umjeravanje i kvalifikacija stabilitetnih komora, inkubatora i prostora (temperatura i vlažnost);
• Umjeravanje i kvalifikacija skladišnih prostora za čuvanje lijekova i drugih proizvoda;
• Umjeravanje i kvalifikacija rashladnih komora i frižidera (opseg temperature: -20⁰C...+20⁰C);
• Umjeravanje i kvalifikacija peći za žarenje (do +1.200⁰C);
• Umjeravanje i kvalifikacija digestora i čistih prostora u laboratorijama;
• Umjeravanje i kvalifikacija pH/ ion/ konduktometara, automatskih titratora (potenciometrija, kulometrija, termometrija, fotometrija, Karl-Fischer), dozirnih jedinica, sistema za polarografiju, voltametriju i CVS, ionskih hromatografa, procesne opreme;
• Umjeravanje i kvalifikacija brojača čestica u tekućinama (voda i vodeni rastvori, ulje);
• Umjeravanje i kvalifikacija sistema za proizvodnju pročišćene i ultra čiste vode.